1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – "Taisyklės") yra sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo MB Rekonta, įm.k. 304756998 (toliau – “Portamaran.com”), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau ir sutinku su Portamaran.com taisyklėmis".

1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu "Portamaran.com" tinklalapyje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti www.portamaran.com tinklalapyje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjui įsigyjant Prekes tinklalapyje Portamaran.com, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo" nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Portamaran.com pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai nurodyta Taisyklių 1.1 punkte.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Portamaran.com neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos (Pirkimo ir grąžinimo sąlygos):

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Portamaran.com tinklalapyje nustatyta tvarka, atlikus žemiau nurodytus veiksmus:

3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę iš siūlomų;

3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir sąlygas;

3.1.3. patvirtinti mokėjimą, kuris bus sugeneruotas pirkėjo naudojamos el. bankininkystės sistemos.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes iš anksto apmokėdamas už juos banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema. Apie gautą apmokėjimą už prekę Pirkėjas informuojamas el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas prekės įsigijimui reikalingą informaciją tinklalapyje Portamaran.com.

3.3. Užsiregistravęs Portamaran.com puslapyje, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo bei prekės duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Portamaran.com skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Portamaran.com neatsako už prekės nepateikimą laiku ar kitų savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas registracijos formoje arba savo užsakyme pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.

3.5. Prekes Pirkėjas gali grąžinti Portamaran.com, per 14 dienų, jei daiktas nėra sugadintas ir jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Bet kokiu atveju, grąžinant Pirkėjui pinigus už įsigytas prekes, iš grąžinamų lėšų išskaičiuojama pinigų suma, lygi mokesčio už grąžinamų pinigų pervedimą, dydžiui.

 

4. Portamaran.com teisės ir pareigos (Pirkimo ir grąžinimo sąlygos)

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Portamaran.com darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Portamaran.com turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Portamaran.com tinklalapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Portamaran.com gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Portamaran.com įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Portamaran.com tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti Portamaran.com prekes.

4.4. Nupirkus prekę, Portamaran.com įsipareigoja pateikti pirkėjui patvirtinimą apie užsakymą jo nurodytu el. paštu per 48 val. nuo prekės įsigijimo datos (darbo dienomis), jei yra gauti pirkėjo elektroninės bankininkystės sistema pervesti pinigai už prekę.

4.5. Portamaran.com įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus į pirkėjo užsakyme nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą per 24 val. nuo apmokėjimo datos (darbo dienomis) jei užsakymo įvykdymas yra neįmanomas per 10 darbo dienų.

4.6. Portamaran.com įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti per 2-3 darbo dienas, jei prekė yra sandėlyje ir per 10 darbo dienų, jei prekės nėra sandėlyje, bet ji yra gaminama. Apie pristatymo laiką Pirkėjas informuojamas po užsakymo apmokėjimo.

 

5. Atsakomybė

5.1. Pirkėjas turi teisę reikalauti kompensacijos iš Portamaran.com jeigu įsigytos prekės yra nekokybiškos, arba pasirodo gamybos brokas per 12 mėn. nuo prekės įsigijimo datos. Katamaranų atveju keičiama brokuota detalė.

5.2. Visais atvejais pretenzijas dėl prekių kainos, kokybės ir kitų sąlygų neatitikimo Pirkėjas turi pateikti tiesiogiai Portamaran.com, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

5.3. Portamaran.com neatsako už pirkėjo nuostolius, patirtus dėl neįvykusio pirkimo, jei taip yra ne dėl Portamaran veikimo ar neveikimo.

5.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Prekė įtraukta į palyginimą

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) norint užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei statistinių duomenų rinkimui.
Sutikdami naršykite toliau arba spauskite mygtuką Supratau.