Dėkojame, kad lankotės mūsų tinklalapyje ir domitės mūsų paslaugomis. Norėdami, kad naršymo tinklalapyje metu jūs jaustumėtės saugiai ir užtikrintai, mes labai rimtai atsižvelgiame į jūsų asmens duomenų apsaugą ir jų konfidencialumą.

Šia informacija apie duomenų saugumą mes norėtume jus informuoti, kada, kuriuos duomenis ir kokiu tikslu mes saugome ir kad vykdome tai, laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių.

Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mūsų vyriausiuoju duomenų apsaugos pareigūnu, kurio kontaktiniai duomenys yra pateikiami žemiau.

Nuolatinis technologijų tobulėjimas, mūsų paslaugų ar teisinės situacijos pasikeitimai bei kitos priežastys gali pareikalauti keisti Privatumo politiką. Todėl mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią duomenų apsaugos deklaraciją ir paprašyti jūsų reguliariai susipažinti su dabartine jos versija.

Pagrindinė informacija

Jei šiuose skyriuose nėra nurodyta kitaip, jokie asmens duomenys nėra renkami, tvarkomi ar naudojami naršant mūsų tinklalapiuose.

Jei naršote mūsų interneto puslapiuose, mūsų tinklo serveriai automatiškai renka bendrą informaciją. Tai apima tinklalapio naršyklės tipą, naudojamą operacinę sistemą, interneto paslaugų teikėjo domeno pavadinimą, naudojamo kompiuterio IP adresą, tinklalapį, iš kurio buvote nukreiptas, mūsų tinklalapyje naršomus puslapius ir jūsų naršymo datą bei trukmę.

Mes negalime naudoti šių duomenų atskiro vartotojo identifikavimui. Mes vertiname tik statistinę informaciją ir naudojame ją išskirtinai mūsų tinklalapių patrauklumo, turinio ir funkcionalumo tobulinimui.

Asmens duomenų apibrėžimas

ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), asmens duomenys yra apibrėžiami taip:

Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas

Gavus jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas yra laikomas jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu.

Kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant vykdyti sutartį tarp jūsų ir MB „Rekonta“, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas yra laikomas teisiniu pagrindu. Tai taip pat taikoma tvarkymo veiksmams, kurie yra būtini priemonių iki sutarties sudarymo vykdymui.

Jei jūsų duomenų tvarkymas yra reikalingas, siekiant įvykdyti mūsų bendrovei taikomą teisinę prievolę, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas yra laikomas teisiniu pagrindu.

Jei tvarkymas yra reikalingas, siekiant apsaugoti mūsų bendrovės ar trečiosios šalies teisėtą interesą ir jei duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės neviršija aukščiau nurodyto intereso, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas yra laikomas teisiniu tvarkymo pagrindu.

Duomenų ištrynimas ir saugojimo terminas

Duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinami arba tvarkymas bus apribojamas ar blokuojamas iš karto, kai tik nebus taikomas saugojimo tikslas. Be to, duomenys gali būti saugomi, jei Europos ar nacionalinis įstatymų leidėjas tai nustato ES reglamentuose, įstatymuose ar kitose valdytojui taikomose nuostatose. Duomenys taip pat bus apribojami ar pašalinami, pasibaigus aukščiau pateiktose teisinėse nuostatose nurodytam saugojimo terminui, išskyrus atvejus, jei yra poreikis toliau saugoti duomenis dėl sutarties sudarymo ar vykdymo.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Asmens duomenys yra renkami tik tuomet, jei pateikiate juos savanoriškai, pavyzdžiui, atlikdami užsakymą, vykdydami apklausą, dalyvaudami konkurse ar registruodamiesi dėl asmeninių paslaugų. Jūs būsite informuotas apie tvarkymo tikslą ir, jei reikia, bus paprašyta jūsų sutikimo dėl saugojimo.

Per mūsų tinklalapius surinkti asmens duomenys be jūsų sutikimo bus naudojami tik užsakymo ar jūsų užklausų tvarkymui. Jūsų duomenys bus naudojami centralizuotai valdomoje klientų ir galimų klientų duomenų bazėje, kuri yra administruojama MB „Rekonta“ atsakomybe ir naudojama tik su jūsų sutikimu. Šių duomenų naudojimas yra ribojamas reklamos, rinkos ir nuomonės tyrimų tikslais. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Jūsų duomenys yra šifruojami iki perdavimo ir tvarkymo, siekiant apsaugoti juos nuo neleistinų asmenų prieigos. Atkreipkite dėmesį, kad nešifruoti elektroniniai laiškai yra perduodami be prieigos apsaugos.

Jūsų duomenys nebus parduodami, nuomojami ar atskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus čia nurodytus būdus. Asmens duomenys bus perduodami tik valdžios institucijoms ir įstaigoms pagal privalomus nacionalinius teisės aktus. Mes įpareigojame savo darbuotojus, įmones ir pardavėjus griežtai laikytis konfidencialumo.

Kontaktai

Jūs galite susisiekti su mumis elektroninio pašto adresu ar telefonu. Tokiu būdu mums perduoti asmens duomenys bus naudojami tik tuo tikslu, dėl kurio šie duomenys buvo pateikti susisiekiant su mumis.

Jei naudojate mūsų kontaktinę formą ir mes prašome informacijos, kuri nėra reikalinga kontaktinių duomenų sukūrimui, mes pažymime ją neprivaloma. Šie duomenys padeda mums pagrįsti jūsų užklausą ir pagerinti jos tvarkymą. Šios informacijos teikimas yra atliekamas savanoriškai ir jūsų sutikimu. Jei tai apima informaciją apie komunikacijos kanalus (pvz., el. pašto adresą, telefono numerį), jūs taip pat sutinkate, kad mes susisiektumėme su jumis šiais komunikacijos kanalais ir atsakytume į jūsų užklausą.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Norėdami tai atlikti, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kurio kontaktiniai duomenys yra pateikiami žemiau.

Gamintojų ir pardavėjų portalas / Tiekėjų portalas

Jūs turite galimybę užsiregistruoti ir gauti gamintojų ir pardavėjų bei tiekėjų paskyrą. Šios registracijos tikslais mes renkame ir saugome šiuos duomenis (neprivalomi):

           Adresas

           Vardas

           Pavardė

           El. paštas (vartotojo vardas)

           Slaptažodis

Po registracijos jūs gausite asmeninę, slaptažodžiu apsaugotą prieigą ir galėsite peržiūrėti bei tvarkyti jūsų pateiktus duomenis. Registracija yra savanoriška, bet ji gali būti naudojimosi

Klientų naujienlaiškis / Pardavėjų ir gamintojų naujienlaiškis

Jūs turite galimybę užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Šiai registracijai mes naudojame taip vadinamą dvigubo sutikimo sąlygą. Tai reiškia, kad nurodžius jūsų el. pašto adresą, šiuo konkrečiu adresu mes atsiųsime patvirtinimo laišką, kuriame paprašysime jūsų patvirtinti jūsų norą užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Jei patvirtinsite prenumeratą, mes saugosime jūsų el. pašto adresą, kol atsisakysite naujienlaiškių. Mes saugome el. pašto adresą tik naujienlaiškių siuntimo tikslais. Be to, registracijos ir patvirtinimo metu mes saugome jūsų IP adresą ir laiką, kad apsisaugotume nuo netinkamo naudojimosi jūsų asmens duomenimis.

Naujienlaiškio gavimui reikalingas tik jūsų el. pašto adresas. Visi kiti duomenys yra pildomi pasirinktinai ir bus naudojami tik jūsų naujienlaiškio pritaikymui jums.[JG1]  Atšaukus sutikimą, mes pašalinsime ir šiuos duomenis.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą prenumeruotis naujienlaiškį. Norėdami tai atlikti, paspauskite kiekviename naujienlaiškyje pateiktą nuorodą ar susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kurio kontaktiniai duomenys yra pateikiami žemiau. Mes neperduodame jūsų duomenų trečiosioms šalims.

Duomenų perdavimas kitoms grupės bendrovėms

Duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims už MB „Rekonta“ ribų, išskyrus atvejus, jei mes esame teisiškai įgalioti tai atlikti, duomenų perdavimas yra reikalingas sutartinių santykių vykdymui arba jūs anksčiau aiškiai sutikote su jūsų duomenų perdavimu. Išoriniai paslaugų teikėjai ir partnerių bendrovės gauna duomenis tik, jei tai yra būtina jūsų užklausos tvarkymui. Tačiau, tokiais atvejais perduodamų duomenų apimtis yra ribojama iki minimalaus reikalingo kiekio. Jei tik mūsų paslaugų teikėjai gauna jūsų asmens duomenis, mes užtikriname, kad jie tokiu pat būdu laikosi duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Atkreipkite dėmesį į atitinkamą teikėjų privatumo politiką. Atitinkamas paslaugų teikėjas yra atsakingas už išorinių paslaugų turinį, kai mes tikriname paslaugų atitikimą teisiniams reikalavimams, remiantis jų pagrįstumu.

Duomenų perdavimas išoriniams paslaugų teikėjams (tvarkytojams)

Jūsų duomenys bus perduodami paslaugų partneriams, jei jie dirba mūsų vardu ir padeda MB „Rekonta“ teikti paslaugas.

Sutartinių paslaugų teikėjų atliekamas jūsų asmens duomenų tvarkymas vyksta užsakymo tvarkymo metu pagal BDAR 28 straipsnį.

Paslaugų teikėjai turi prieigą tik prie tokios asmens informacijos, kuri yra būtina jų atitinkamos veiklos vykdymui. Jiems draudžiama atskleisti jūsų asmens informaciją ar naudoti ją kitais tikslais, ypač jų pačių reklamos tikslais.

Jei išoriniai paslaugų teikėjai gauna jūsų asmens duomenis, mes naudojame teisines, technines ir organizacines priemones bei atliekame reguliarius patikrinimus, siekdami užtikrinti, kad jie taip pat laikosi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių.

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti bendrovėms komerciniais tikslais.

Tinklalapio optimizavimo įrankiai

Kai asmens duomenys renkami naudojant tinklalapio optimizavimo įrankius, mes remiamės savo teisiniu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą kartu su 47 konstatuojamosios dalies punktu, kuriuo remiantis tiesioginė rinkodara reiškia teisinį interesą. Jūsų interesai, pagrindinės teisės ir laisvės neviršija mūsų reklamos interesų, nes mes pateikiame jums išsamios informacijos apie duomenų rinkimą pagal mūsų Privatumo politiką ir jūs turite galimybę bet kuriuo metu atsisakyti (per nuorodą ar naršyklės nustatymus). Be to, mes naudojame tik pseudonimų sekimą.

 

Slapukų politika

Šis tinklapis naudoja slapukus (cookies) su tikslu pagerinti Jums, kaip lankytojui, interneto svetainės naudojimo patirtį. Žemiau pateiktos nuostatos paaiškina kaip yra naudojami slapukai. Jos gali būti dalinai pakeistos be išankstinio perspėjimo. Naudodamiesi šiuo tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į nuostatas ir taisykles. Jei norite, bet kuriuo metu galite pakeisti slapukų nustatymus.

·         Kas yra Slapukai (Cookies)?

Slapukai tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į naršyklės slapukų failą esantį jūsų kompiuterio kietajame diske. Taip tinklapis gali atpažinti jus kai lankotės kitą kartą, arba atsiminti atitinkamą informaciją apie jus. Tai informacija, kokiuose vidiniuose puslapiuose lankėtės, kokius menu punktus pasirinkote, specifinę informaciją kurią įvedėte į formas esančias šiame tinklapyje, jūsų vizito laikas ir datos.

·         Slapukų tipai

Yra du pagrindiniai slapuku tipai:

Sesijos slapukai: tai laikini slapukai kuriu galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga t.y., kada jūs paliekate tinklapį. Sesijos slapukai leidžia tinklapiui atpažinti jus kai naršote vidinius puslapius per vienetinį naršyklės naudojimą, taip leidžia jums naudotis tinklapiu efektyviau. Pvz., sesijos slapukai tinklapiui leidžia atsiminti, kad naudotojas įsidėjo atitinkamas prekes į savo krepšelį.

Nuolatiniai slapukai: priešingai nei sesijos slapukai, nuolatiniai slapukai yra saugomi jūsų kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai suteikia galimybę atpažinti jus grįžus, atsiminti jūsų pasirinkimus ar suteiktas paslaugas.

Papildomai prie sesijos slapukų ir nuolatinių slapukų gali būti ir kitokie slapukai, kurie nustatyti tinklapio kurį jūs nusprendėte aplankyti, kaip kad šis tinklapis, taip suteikiant informacija mums ar trečioms šalims.

·         Mūsų naudojami Slapukai

Šiuo metu, ir ateityje galimai naudosime šiuos slapukus:

Sesijos slapukus naudojame, kad:

o   Padėti užtikrinti saugumą ir patikrinti jūsų duomenis. Jūs naudojatės tinklapiu, naršydami puslapius, slapukų pagalba išvengiate nuolatinio tų pačių duomenų suvedimo Nuolatinius slapukus naudojame, kad:

o   Padeda mums atpažinti jus kaip unikalų vartotoją kiekvieną kartą jums grįžus į tinklapį, taip išvengiant pasikartojančių veiksmų atlikimo

o   Rinkti ir kaupti statistinę anonimišką informaciją, kuri mums padėtų geriau suprasti jūsų poreikius, ir padėtų mums pagerinti tinklapio struktūrą

Daug slapukų yra sukurti, kad jūs galėtumėte optimaliai naudotis interneto tinklu. Pvz., mes naudojame slapukus, kad galėtume pagerinti vartotojo patirtį, naudojantis mūsų tinklapiais,  tarkim, slapukas kuris atpažįsta ar jūsų naršyklė palaiko konkrečią technologinę funkciją. Pvz, tai padeda tinklapiui pasikrauti greičiau, kai jūs prašote pakrauti didelės apimties failą. Papildomai nuo slapukų, kurie suteikia informacija mums, mes taip pat naudojame slapukus kurie renka informaciją ir siunčia trečioms šalims. Kaip pavyzdys „Google Analytics".

Prašome pasitikrinti trečiųjų šalių tinklapius, norint gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą. Šių tinklapių slapukų naudojimo nuostatos gali skirtis nuo mūsų. Kaip ir pirmosios šalies slapukus, taip ir trečiųjų šalių slapukus galite blokuoti, per savo naršyklė nustatymus. Kai kurie mūsų slapukai gali rinkti ir saugoti jūsų asmeninę informaciją, kaip jūsų vardas ar elektroninio pašto adresas. Mes esame įsipareigoję gerbti ir apsaugoti jūsų duomenų saugumą, užtikrindami jūsų informacijos naudojimą ir saugojimą laikantis privatumo politikos.

Slapukų atsisakymas šiame tinklapyje

Pagal pradinius nustatymus, dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau jūs turite galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galėtumėte priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį jums nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., jums padės „pagalbos & quot; sekcija jūsų naršyklėje. Taip pat jūs galite ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją. Kadangi mūsų slapukai leidžia jums prisijungti prie pagrindinių tinklapio funkcijų mes rekomenduojame, kad paliktumėte slapukų palaikymą įjungtą. Jei slapukų palaikymas išjungtas, tai gali reikšti, kad jūs patirsite limituota tinklapio naudojimą ar negalėsite naudotis tinklapiu visiškai.

 

Google Analytics

Šiame tinklalapyje naudojama Google Analytics priemonė. Šio tinklalapio operatoriaus vardu, Google įvertins jūsų naudojimąsi tinklalapiu, siekiant parengti ataskaitas apie tinklalapio veiklą ir suteikti tinklalapio operatoriui kitų paslaugų, susijusių su tinklalapio ir interneto naudojimu.

Jūsų naršyklės perduotas IP adresas Google Analytics paslaugos kontekste nėra suliejamas su kitais Google duomenimis. Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą pateikiama https://www.google.com/analytics/terms/de.html ir https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics taip pat naudoja slapukus. Slapuko sukurta informacija apie jūsų šio tinklalapio naudojimąsi yra įprastai perduodama į Google serverį JAV ir saugoma jame. Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkę atitinkamus jūsų naršyklės nustatymus, tačiau, atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis visomis tinklalapio funkcijomis. Jūs taip pat galite neleisti Google rinkti slapuko sukurtus ir su jūsų naršymu tinklalapyje susijusius duomenis (įskaitant jūsų IP adresą) bei neleisti Google tvarkyti šių duomenų atsiunčiant ir įdiegiant naršyklės plėtinį. Jei paspausite čia, atsisakymo slapukas bus nustatytas taip, kad apsaugotų nuo jūsų duomenų rinkimo ateityje, apsilankius šiame puslapyje: Išjungti Google Analytics.

Google Tag Manager

Mes norime pabrėžti, kad dėl skaidrumo priežasčių mes naudojame Google Tag Manager įrankį. Google Tag Manager įrankis pats nerenka jokių asmens duomenų. Tag Manager padeda mums apjungti ir valdyti mūsų žymas. Žymos yra nedideli kodų elementai, kurie yra naudojami, siekiant įvertinti srautą ir lankytojų elgseną, įvertinti internetinės reklamos ir socialinių kanalų poveikį, nustatyti pakartotinę rinkodarą ir nukreipimą ir išbandyti bei optimizuoti tinklalapius. Mes naudojame Tag Manager įrankį Google paslaugoms Google Analytics ir GA Audience. Jei atlikote išjungimą, tai bus laikoma Google Tag Manager išjungimu. Daugiau informacijos apie Google Tag Manager įrankį pateikiama: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Facebook Connect

Mes siūlome jums galimybę prisiregistruoti mūsų paslaugai su Facebook Connect funkcijomis. Papildoma registracija nėra įmanoma. Jūs būsite nukreiptas į Facebook puslapį, kur galėsite prisijungti su savo vartotojo duomenimis. Tai susies jūsų Facebook paskyrą ir mūsų paslaugas. Nuoroda į šį tinklalapį automatiškai atsiųs mums informaciją iš Facebook Inc. Tačiau, mes naudojame tik jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, gimimo datą. Ši informacija yra reikalinga jūsų tapatybės nustatymui.

Daugiau informacijos apie Facebook Connect ir privatumo nustatymus pateikiama privatumo politikoje ir Facebook Inc. naudojimo sąlygose.[LR2] 

Facebook Custom Audiences

Šiame tinklalapyje taip pat naudojamas Facebook (Facebook Custom Audiences 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, JAV) produktas, kaip vartojimu pagrįstos internetinės reklamos dalis. Iš jūsų naudojimo duomenų yra sukuriama neatšaukiama ir neasmeninė kontrolinė suma (maišos reikšmė), kuri gali būti perduodama Facebook analizės ir rinkodaros tikslais. Nustatomas Facebook slapukas. Renkama informacija apie jūsų veiklą tinklalapyje (pvz., naršymo elgesys, aplankyti papildomi puslapiai ir t.t.). Jūsų IP adresas yra saugomas ir naudojamas geografinei reklamos kontrolei.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo, jų tolesnio tvarkymo ir naudojimo tikslą ir apimtį bei apie privatumo nustatymus pateikiama Facebook privatumo politikoje.

Google reCaptcha

Siekdami apsaugoti jūsų kontaktinę formą nuo nepageidautino naudojimo, mes naudojame Google Inc. bendrovės reCaptcha paslaugą. Ši paslauga padeda atskirti, kai duomenis įveda žmogus ar tai piktnaudžiaujant ir automatiškai atlieka kompiuteris (brukalo robotas). Šiuo tikslu jūsų IP adresas ir visi kiti Google Inc. reikalingi duomenys reCaptcha paslaugai bus perduoti Google Inc. Ši informacija yra reglamentuojama pagal Google Inc. privatumo politiką, kurią galite rasti adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Socialinės žiniasklaidos adresai

Mūsų tinklalapyje yra naudojami socialinės žiniasklaidos (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) adresai. Socialinės žiniasklaidos adresai yra internetiniai adresai, kurie leidžia tokių paslaugų vartotojams rinkti nuorodas ir naujienų pranešimus. Mūsų tinklalapyje jie yra naudojami kaip nuorodos į atitinkamas paslaugas. Paspaudus integruotą grafinę piktogramą, jūs būsite nukreipti į atitinkamo tiekėjo puslapį, t.y., tik tuomet vartotojo informacija bus perduodama atitinkamam teikėjui. Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis šiais tinklalapiais pateikiama atitinkamų tiekėjų privatumo politikoje.

Duomenų saugumas

MB „Rekonta“ naudoja technines ir organizacines saugos priemones, siekiant apsaugoti jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar neleistinų asmenų prieigos. Mūsų saugos priemonės yra nuolat tobulinamos pagal technologinę plėtrą.

Duomenų subjektų teisės

Jei tvarkomi jūsų asmens duomenys, jūs esate duomenų subjektas pagal BDAR reikšmę ir jūs turite šias teises valdytojo atžvilgiu: 

§  Teisę susipažinti su duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį

Jūs galite paprašyti mūsų patvirtinti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jei mes tvarkome jūsų duomenis, jūs turite teisę į informaciją, kaip nurodyta BDAR 15 straipsnyje.

§  Teisę į ištaisymą

Jei mūsų surinkta informacija apie jus yra netiksli ar neišsami, jūs galite nedelsiant pareikalauti ištaisyti ją pagal BDAR 16 straipsnį.

§  Teisę apriboti duomenų tvarkymą

Remiantis BDAR 8 straipsnio reikalavimais, jūs taip pat galite paprašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Po apribojimo jūsų duomenys bus tvarkomi tik jums sutikus, teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo tikslais, saugant kito fizinio asmens ar juridinio subjekto teises ar remiantis Sąjungos ar Valstybės narės svarbaus viešo intereso priežastimis. Mes informuosime jus prieš panaikinant apribojimą.

§  Teisę ištrinti duomenis

Jei taikoma viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalies priežasčių, jūs galite pareikalauti mūsų nedelsiant ištrinti jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, jei pagal BDAR 17 straipsnio 3 punktą yra taikoma ištrynimo įsipareigojimo išimtis.

§  Teisę pranešti

Jei įgyvendinote savo teisę ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą, pagal BDAR 19 straipsnį mes įsipareigojame informuoti apie tai visus jūsų asmens duomenų gavėjus, išskyrus atvejus, jei pranešimas neįmanomas ar tai pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūs taip pat turite teisę būti informuotas apie gavėjus. Atsakingas asmuo turi teisę būti informuotas apie tokius gavėjus.

§  Teisę į duomenų perkeliamumą

Be to, pagal BDAR 20 straipsnį jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis iš mūsų kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti duomenis kitam duomenų valdytojui be jokių kliūčių, su sąlyga, kad yra įvykdyti BDAR 20 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimai, ar paprašyti, kad mes tiesiogiai persiųstume jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma ir tokiu veiksmu nėra pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės. Ši teisė neturi būti taikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

§  Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su MB „Rekonta“ vykdomu asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Mes netvarkysime jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jei yra apsaugos vertų tvarkymo priežasčių, viršijančių jūsų interesus, teises ir laisves, arba tvarkymas padeda pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius interesus.

§  Teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos deklaracijos

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos deklaracijos pateikę pareiškimą MB „Rekonta“. Sutikimo atšaukimas neturi poveikio tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki tokio atšaukimo, teisėtumui.

§  Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę bet kuriuo metu ir nepažeidžiant jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, pateikti skundą jūsų gyvenamosios vietos, darbo vietos ar įtariamo pažeidimo Valstybės narės priežiūros institucijai, jei manote, kad duomenų tvarkymas prieštarauja šiam Reglamentui.

Šios Privatumo politikos keitimai

Ši Privatumo politika yra nuolat koreguojama, atsižvelgiant į tolimesnį interneto tobulėjimą ar mūsų pasiūlymus. Šiame puslapyje bus laiku pranešama apie keitimus. Laiku patikrinkite šį puslapį, kad gautumėte informacijos apie dabartinę duomenų naudojimo taisyklių būseną.

 

Valdytojo kontaktiniai duomenys:

MB „Rekonta“

Stadiono g. 17-12, Akmenė, Lietuva

Tel.: +370 694 99558

El. paštas: info@portamaran.com

 

Atstovaujama:

Direktoriaus

Renato Kontvainio

Prekė įtraukta į palyginimą

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) norint užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei statistinių duomenų rinkimui.
Sutikdami naršykite toliau arba spauskite mygtuką Supratau.